[Video] Cách Sử Dụng Kết Hợp Sum Và If Trong Mysql

09:04AM 01/09/2010, Lập trình web

Bạn có thể đã quen thuộc với các chức năng SUM () và IF () trong SQL. Chúng tôi sẽ kết hợp chúng thành một số truy vấn hữu ích. Điều này có thể giảm số lượng các truy vấn bạn cần để chạy trong việc lấy một số loại dữ liệu tóm tắt, và cũng mang đến một số cải tiến hiệu quả.