Tu Hành

15:42PM 30/06/2010, Giải trí

Để vợ lên đầu,~~ Là trường sinh bất tử ...
Đánh vợ nhừ tử , ~~ Là đại nghịch bất đạo .
Vợ hỏi mà nói xạo,~~ Là trời đất bất dung .
Chê vợ lung tung , ~~ Là ngậm máu phun người .
Gặp vợ mà không cười,~~ Là có mắt không tròng .
Để vợ phiền lòng ,~~ Là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn hộc ,~~ Là trời đánh thánh đâm ,
Vợ gọi mà ngậm câm ,~~ Là lòng lang dạ sói .
Để vợ nhịn đói ,~~ Là tội nhân thiên cổ .
Để vợ chịu khổ, ~~ Là bất tài vô dụng == vợ đại ca