Php Cơ Bản : Session Trong Php

09:37AM 09/10/2013, Lập trình web

Trong bài này mình sẽ nói chi tiết cách làm việc của PHP Session (còn session hay cookie là gì thì các bạn có thể google).

Thông thường để sử dụng Session trong php chúng ta sẽ khai báo ob_start() rồi sau đó mới gọi $_SESSION để đọc hoặc lưu trữ thông tin trên website.

Với cấu hình mặc định của php (php.ini) thì toàn bộ session sẽ được lưu lại trên server dưới dạng file (cụ thể là một thư mục nào đó phục thuộc vào cấu hình của php).

Theo như hình minh họa bên trên để tạo và gọi session chúng ta sẽ có các bước như sau:

  • + Client sẽ tạo một request gởi đến server
  • + Server sẽ đọc cookie để lấy php session id. (thông thường file session data sẽ được lưu trữ dựa theo php session id - ví dụ như ta có PHPSESSID là: mb5qjkthnu99dkiu7uj, thì session data sẽ được lưu trữ dưới dạng mb5qjkthnu99dkiu7uj_session_data).
  • + Nếu server tìm được php session id và session file trên server, sẽ tiến hành đọc file session data ấy
  • + Còn nếu không tồn tại php session id ==> server sẽ tiến hành tạo mới php session id và xét php session id đó vào cookie (setcookie()), đồng thời tạo mới file session data và được đặt tên theo chính php session id vừa mới tạo.

Đến đây thì chúng ta đã có thể gọi và truy vấn biến $_SESSION bất cứ lúc nào.


Theo vntrace.blogspot.com